Cherry tomato
Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl

Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl

Remakes of Pokémon Diamond and Pearl, for the Nintendo Switch.

    0:00 / 0:00